جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

اعلامیه‌ی جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به نشست دوحه

جمعیت اسلامی افغانستان از هر اقدامی‌که در جهت اعاده‌ی حاکمیت اراده‌ی مردم بر سرنوشت سیاسی‌شان و نیز تأمین صلح پایدار، معنی‌دار و باعزت در کشورِ ما صورت گیرد استقبال می‌کند. نشست نمایندگانِ ویژه‌ی کشورها با ابتکار سازمان ملل‌متحد در شهر دوحه که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت توجهِ منطقه‌ای و جهانی به وضعیت افغانستان باشد، گامی درخور تأمل است.
جمعیت اسلامی،ضمن آن که دعوت نشدن احزاب و جریان های سیاسی افغانستان به این نشست را یک خلای جدی می پندارد، بررسی و ضرورت احترام به اراده مردم افغانستان، رعایت حقوق اساسی شهروندان، تحصیل و کار زنان، حکومت برخواسته از اراده مردم، چگونگی ادغام افغانستان در جامعه بین المللی، مبارزه موثر علیه افراط گرایی خشونت آمیز و تروریزم در کشور و زمینه سازی برای اجرای تعهدات بین المللی افغانستان را گام مثبت تلقی نموده و محتاطانه از آن استقبال می نماید.
با اعتقاد بر این‌که تعامل سازنده با همه‌ی طرف‌های منازعه و نه به‌صورت یک‌جانبه، میانجیگری بی‌طرفانه و اعتمادآوری را در پی دارد، انتظار می‌رود در ابتکارهای مشابه، این واقعیت بیش‌تر مورد تاکید قرار گیرد که بدون تعامل با نیروهای طرف‌دارِ مردم‌سالاری و پذیرش این‌که این نیروها نماینده‌ی اکثریت مردم و یک طرف اصلی برای هرنوع تصمیم‌گیری در باره‌ی آینده‌ی افغانستان استند، دست‌یابی به موفقیتِ مطلوب دشوار به‌نظر می‌رسد.
جمعیت اسلامی افغانستان با اذعان به آگاهی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از وضعیت تأسف‌بار افغانستان، یادآوری می‌کند که تمرکز یک‌جانبه بالای ط‌البان و انعطاف‌ غیرواقع‌بینانه برای تمکین به شرط‌های این گروه در نشست‌های احتمالی و قطعی بعدی درباره‌ی افغانستان، می‌تواند بر تلاش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای حل بحران جاری افغانستان، آسیب جدی وارد کند و هم‌چنین موضع صلح‌گریزی و آشتی‌ناپذیری ط‌البان را تقویت نماید.
جمعیت اسلامی و دیگر نیروهای معتقد به همزیستی صلح‌آمیزِ منطقه‌ای و جهانی افغانستان با آن‌که موقف‌گیری کشورهای دور و نزدیکِ ذی‌نفع را منبعث از محاسبه‌های‌ مستقلانه‌ی‌‌‌شان می‌دانند، از آن‌ها توقع دارند، منفعت‌‌های‌شان را با محوریت مردم افغانستان، نه یک گروه، ارزیایی کنند. در چنین فرصت‌ها، حمایت از مردم افغانستان، پیامد‌های مثبتِ درازمدت را برای طرف‌های حامی، در قبال خواهد داشت. امیدواریم در نشست‌ها و روی‌دادهای همانندِ آینده، این نکته مورد توجه قرار گیرد.
هم‌چنان در ارتباط به تعیین نماینده‌ی ویژه، جمعیت اسلامی باور دارد فردی به این سمت گماشته شود که از واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ریشه‌های منازعه‌ی افغانستان آگاهی داشته باشد و در ارزیابی‌های خویش بتواند جانب بی‌طرفانه‌ای را مراعات کند.
پیوسته تاکید کرده‌ایم، نظامِ سیاسی مورد تاییدِ جمعیت اسلامی افغانستان، نظامی است که برخاسته از رای و اراده‌ی مردم باشد. بدین‌وسیله بار دیگر واضح می سازیم حکومت همه‌شمول به معنای شریک شدنِ افراد در یک ساختار سیاسی‌ِ مبتنی بر محوریت طا‌لبان بدون این‌که به حق تعیین سرنوشت و سایر حقوق اساسی مردم افغانستان توجه صورت گیرد، برای جمعیت اسلامی قابل قبول نیست و این حزب موضوع به اصطلاح حکومت همه‌شمول در مفهومِ یادشده را ابزاری در راستای مشروعیت‌بخشی به‌طالبان می‌‌داند.
۳۰ دلو ۱۴۰۲- ۱۹ فیروری ۲۰۲۴

نظرات بسته شده است.