جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد اول)

شناسنامۀ کتاب: نام کتاب: خط رهبر )مجموع سخنرانیهای 1390 رهبر شهید پروفیسور برهان الدین ربانی( جلد: 1 چاپ نخست: 1391 خورشیدی. حروف نگاری و پیاده کردن متن: مرکز تدوین آثار رهبر شهید. ویرایش وتحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید. ناشر: مرکز تدوین آثار رهبرشهید. طرح جلد و برگ آرایی: عصمتالله احراری شمارگان: 5000 نسخه تعداد صفحه: 160 چاپخانه: مطبعۀ شبیر

نظرات بسته شده است.