جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد دوم)

شناسنامۀ کتاب: نام کتاب: خط رهبر )مجموع سخنرانیهای 1389 رهبر شهید پروفیسور برهان الدین ربانی( جلد: 2 چاپ نخست: 1392 خورشیدی. حروف نگاری و پیاده کردن متن: مرکز تدوین آثار رهبر شهید. ویرایش وتحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید. ناشر: مرکز تدوین آثار رهبرشهید. طرح جلد و برگ آرایی: عصمت الله احراری شمارگان: 5000 نسخه تعداد صفحه: 382 چاپخانه: مطبعۀ شبیر

نظرات بسته شده است.